Domov Duha

Svátek má: Roland

Etický kodex pracovníků Domova Duha

Etické zásady

Při poskytování služeb dbáme na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců v souladu s Listinou základních práv a svobod a v souladu s dalšími dokumenty a prameny lidských práv.

Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

Respektujeme právo každého člověka v takovém rozsahu, aby současně nedocházelo k omezení práva u jiného člověka. Usilujeme o vytváření podmínek, ve kterých mohou uživatelé svá práva naplňovat.

Během výkonu pracovní činnosti stavíme svou profesionální odpovědnost nad soukromé zájmy a služby poskytujeme s veškerou odbornou schopností, kterou máme.

Ve vztahu k uživatelům

 • Při kontaktu s uživateli dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku. Jednáme s každým člověkem jako s celostní bytostí. Zajímáme se o postavení uživatele v rámci rodiny, komunity a usilujeme o rozpoznání všech aspektů jeho života.
 • Jednáme tak, abychom chránili důstojnost a lidská práva uživatelů. Jednáme s uživateli vždy s úctou a respektem k jejich soukromí a individualitě.
 • Individuálním přístupem vedeme uživatele v rámci jejich možností k vědomí odpovědnosti sám za sebe.
 • Pomáháme všem uživatelům se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace.
 • Chráníme a respektujeme důvěrnost sdělení uživatelů. Data a informace požadujeme vždy s ohledem na zajištění kvalitní sociální služby, která má být uživatelům poskytnuta a o potřebnosti a použití těchto dat a informací, uživatele informujeme. Žádné data a informace o uživatelích neposkytujeme bez jejich souhlasu. Výjimka nastává v případě, kdy uživatelé nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, nebo v případě, kdy jsou data a informace vyžádány policií, soudem a dalšími příslušnými institucemi.
 • Hledáme možnosti, jak zapojit a podpořit uživatele v procesu řešení jejich nepříznivé sociální situace. Každý uživatel je pro nás vždy rovnocenným partnerem. Dle fyzických a duševních sil uživatele, se snažíme, aby se na řešení své nepříznivé sociální situace spolupodílel.
 • Dbáme o to, aby uživatelé obdrželi veškeré potřebné informace a služby, na které mají nárok, a to nejen od našeho zařízení, ale i od ostatních příslušných zdrojů. Současně uživatele seznamujeme i o povinnostech, které z poskytnutých služeb vyplývají. Uživatelé našich služeb mají právo na to, aby informace, které jsou jim poskytovány, byly úplné, pravdivé, a aby jejich forma odpovídala jejich schopnostem a potřebám porozumění.
 • Jsme si vědomi svých odborných i profesních omezení a všech omezení, která vycházejí z prostředí, v němž sociální služby poskytujeme. Pokud s žadatelem o službu či již s jejím příjemcem nemůžeme nadále kvalitně spolupracovat, předáme mu popř. pověřeným osobám informace o dalších formách péče a podpory.
 • S uživateli jednáme vždy s pochopením, empatií a s úctou. Způsob komunikace přizpůsobujeme potřebám uživatele a v případě potřeby využíváme pomůcek (jako např. audioport, komunikační knihu a další), které nám komunikaci s uživatelem usnadní.

Ve vztahu k organizaci

 • Dodržujeme hodnoty, na nichž je činnost organizace stavěna – poslání, zásady a cíle poskytovaných sociálních služeb.
 • Odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli.
 • Podílíme se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci.
 • Podílíme se na tvorbě a praktickém uplatňování metodik, pracovních postupů apod., aby úroveň poskytovaných služeb byla kvalitní.
 • Ve svém vystupování dbáme na zájmy organizace a informace, které podáváme, musí být v souladu s našimi kompetencemi.
 • V souvislosti s výkonem zaměstnání nevyžadujeme ani nepřijímáme soukromé dary, úsluhy a laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit naše rozhodování či způsob poskytování služeb a narušit profesionální přístup ke svěřeným povinnostem.

Ve vztahu ke svým spolupracovníkům

 • Při kontaktu se svými spolupracovníky dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku.
 • Respektujeme znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků, úzce s nimi spolupracujeme a zvyšujeme tak kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Respektujeme rovněž jejich rozdíly v názorech a praktické činnosti a kritické připomínky k nim vyjadřujeme vhodným způsobem na vhodném místě, ve vhodný čas a nikdy ne před uživatelem, žadatelem o službu či návštěvou.

Ve vztahu k naší odbornosti

 • Dbáme o udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
 • Celoživotním vzděláváním se snažíme neustále zvyšovat odbornou úroveň své práce a prostřednictvím nových přístupů a metod poskytovat našim uživatelům ty služby, které potřebují v odpovídající kvalitě.
 • Každý z nás je členem týmu, který využívá znalosti a dovednosti svých kolegů, má právo je žádat o podporu a poskytovat podporu druhým.

Ve vztahu ke společnosti

 • Působíme na okolí tak, abychom snižovali možné předsudky veřejnosti vůči našim uživatelům, aktivně pracujeme proti stigmatizaci uživatelů. Spolupracujeme s ostatními organizacemi, institucemi, rodinou. V rámci možností se snažíme uživatelům vytvářet podmínky, které odpovídají běžnému způsobu života ve společnosti.

Etický kodex nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2016, Mgr. Dana Jančálková, ředitelka zařízení

Důležité kontakty

Domov Duha
příspěvková organizace
Hřbitovní 1128/41
741 01 Nový Jičín

Telefon: +420 556 709 747,
+420 733 611 759
E-mail: reditel@domovduha.cz

Další kontakty