Svátek má: Vít

Povinně zveřejňované informace

Zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkové organizace

Novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, která schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatel http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

V Novém Jičíně dne 12.3.2017

Mgr. Dana Jančálková, ředitelka Domova Duha

 

 

Poskytnuté dotace na služby Moravskoslezským krajem

 

Organizaci jsou poskytovány finanční prostředky účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytování sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016, 2017, 2018, 2019 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

                                                                                                                                                     

Mgr. Dana Jančálková, ředitelka Domova Duha

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Domova Duha, příspěvková organizace ( dále jen „domov“ ) je zveřejňována v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.)

Údaje požadované dle zákona č. 106 / 1999 Sb., v platném znění:

§ 18 odst. 1 písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

§ 18 odst. 1 písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§ 18 odst. 1 písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§ 18 odst. 1 písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

§ 18 odst. 1 písm. e)

Počet stížností podaných podle §16a: 0

§ 18 odst. 1 písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

V roce 2018 nebyly na organizaci uvaleny žádné sankce za nedodržování ustanovení zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Domov vyřizuje řadu informací neformálně bez omezení lhůtami zákona. Žádosti o informace takto neformálně vyřizované nejsou zahrnuty do evidence ve smyslu uvedených zákonů. Kromě informací, které poskytuje podle uvedených zákonů, dává domov veřejnosti informace i z vlastního podnětu – formou brožur, letáků, www-stránek.

V Novém Jičíně dne 22.2.2019                                             Mgr.Dana Jančálková, ředitelka

 

© 2008 - 2019 Domov Duha