Domov Duha

Svátek má: Valdemar

Povinně zveřejňované informace

Zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkové organizace

Novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, která schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatel https://www.msk.cz/kraj/prispevkove_org/rozpocet_2022.html?ic=48804886.

V Novém Jičíně dne 12.3.2017

Mgr. Dana Jančálková, ředitelka Domova Duha

Poskytnuté dotace na služby Moravskoslezským krajem

Organizaci jsou poskytovány finanční prostředky účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytování sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

Mgr. Dana Jančálková, ředitelka Domova Duha

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Domova Duha, příspěvková organizace ( dále jen „domov“ ) je zveřejňována v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.)

Údaje požadované dle zákona č. 106 / 1999 Sb., v platném znění:

§ 18 odst. 1 písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

§ 18 odst. 1 písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§ 18 odst. 1 písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§ 18 odst. 1 písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

§ 18 odst. 1 písm. e)

Počet stížností podaných podle §16a: 0

§ 18 odst. 1 písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

V roce 2021 nebyly na organizaci uvaleny žádné sankce za nedodržování ustanovení zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Domov vyřizuje řadu informací neformálně bez omezení lhůtami zákona. Žádosti o informace takto neformálně vyřizované nejsou zahrnuty do evidence ve smyslu uvedených zákonů. Kromě informací, které poskytuje podle uvedených zákonů, dává domov veřejnosti informace i z vlastního podnětu – formou brožur, letáků, www-stránek.

V Novém Jičíně dne 23.3.2022
Mgr.Dana Jančálková, ředitelka

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NPŽN)

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Výzva č. 13/2016 Státního fondu životního prostředí (SFŽP)

Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích

Podoblast podpory: 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita

Podporované aktivity: 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy

Předmět podpory: Nákup vozidel na alternativní pohon

Akceptační č. projektu: 00321721

Plánovaná realizace projektu: 1.01.2017 – 31.12.2017

Cena projektu: 1 206 162 Kč vč. DPH

Schválená výše podpory dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 220 000 Kč (elektromobil), 60 000 Kč (CNG)

Výzva č. 21/2017 Státního fondu životního prostředí (SFŽP)

Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích

Podoblast podpory: 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita

Podporované aktivity: 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy

Předmět podpory: Nákup vozidel na alternativní pohon

Akceptační č. projektu: 00551821

Plánovaná realizace projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018

Cena projektu: 652 807 Kč vč. DPH

Schválená výše podpory dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 50 000 Kč (CNG)

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Odkaz na webové stránky: www.sfzp.cz a www.mzp.cz

Poskytnutí dotace Moravskoslezským krajem

Moravskoslezský kraj v rámci dotačního Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020 poskytl Domovu Duha finanční prostředky ve výši 42.000 Kč.

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Mgr. Dana Jančálková, ředitelka Domova Duha

Důležité kontakty

Domov Duha
příspěvková organizace
Hřbitovní 1128/41
741 01 Nový Jičín

Telefon: +420 556 709 747,
+420 733 611 759
E-mail: reditel@domovduha.cz

Další kontakty