Domov Duha

Svátek má: Jindřich

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém (VOS)

Obecné zásady

1.         Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán dochází k protiprávnímu jednání, či jinému porušování povinností v rámci zákona, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření.

 Protiprávnost jednání definuje zákon taxativním výčtem takových jednání, která dle zákona zakládají způsobilost podat oznámení. Oznámení musí obsahovat informace o jednání, které:

a)         má znaky trestného činu,

b)         má znaky přestupku, za který je stanovena sazba pokuty jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,

c)         porušuje zákon, nebo

d)         porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1.         finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2.         daně z příjmů právnických osob,

3.         předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4.         ochrany spotřebitele,

5.         souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6.         bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7.         ochrany životního prostředí,

8.         bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9.         radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10.       hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11.       ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12.       ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13.       ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU,

nebo

14.       fungování vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2.         Oznamovateli bude ze strany povinného subjektu, jednal-li v dobré víře, poskytnuta maximální možná míra ochrany před odvetnými opatřeními, zejména bude zaručeno zajištění anonymity oznamovatele.

3.         Veškerá oznámení budou posuzována spravedlivě, objektivně, anonymně a budou vyřízena a prošetřena v zákonem stanovených lhůtách.

Vyloučeni oznamovatelé

1.         V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Domov Duha, p.o., jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

1.1.      samostatně výdělečnou činnost,

1.2.      výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

1.3.      výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

1.4.      plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

1.5.      správu svěřenského fondu,

1.6.      výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Příslušné osoby

V souladu s právní úpravou ochrany oznamovatelů (tzv. whistleblowing) jsou v organizaci jako povinného subjektu, jmenovány příslušné osoby z řad zaměstnanců. V podmínkách povinného subjektu (Domova Duhy, p.o.) je stanovena jedna příslušná osoba a jedna osoba jako její zástupce:

1.1. Špalková Alena (pracovní pozice „personalista“) – příslušná osoba

1.2.  Kovářová Iveta (pracovní pozice „pokladní“) - zástupce příslušné osoby

Obsah a způsob podání oznámení

1.         Obsahem oznámení je zejména:

a)         jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

b)         shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa.

2.         Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

a)         ústně v budově Domova Duhy, p.o. na adrese Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín, a to po dohodě s příslušnou osobou v pořadí uvedeném v této pracovní pomůcce. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení. Prostředí pro ústně sdělené oznámení přizpůsobí příslušná osoba v souladu s ochrannou oznamovatele (př. zabrání přítomnosti nekompetentní osoby apod.).

b)         písemně na podatelně Domova Duhy, p.o., Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;

c)         telefonicky na telefonní lince příslušné osoby - Špalková Alena: 734 433 266

provozní doba telefonní linky: 6.30 – 15.00 hodin mimo tuto dobu je možné podat oznámení jiným způsobem (př. písemně, elektronicky emailem)        

telefonicky na telefonní lince zástupce příslušné osoby – Kovářová Iveta: 736 750 602

provozní doba telefonní linky: 6.30 – 15.00 hodin mimo tuto dobu je možné podat oznámení jiným způsobem (př. písemně, elektronicky emailem)        

d)         elektronicky na e-mailové adrese vos@domovduha.cz

3.         Formulář k podání daného oznámení se nachází v písemné podobě na všech provozech. V elektronické podobě se nachází ke stažení na webu organizace pod názvem „Formulář pro podání oznámení“. 

Důležité kontakty

Domov Duha
příspěvková organizace
Hřbitovní 1128/41
741 01 Nový Jičín

Telefon: +420 556 709 747,
+420 733 611 759
E-mail: reditel@domovduha.cz

Další kontakty