Domov Duha

Svátek má: Valdemar

Výběrové řízení

Hledáme zaměstnance na pracovní pozice PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PEČOVATEL/PEČOVATELKA

a VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA/BRATR.

Termín nástupu možný ihned.

Příhlášky k výběrovému řízení je možné podat do 30.6.2024.

Veškeré informace k výběrovému řízení naleznete v přiložených dokumentech.

Dokumenty ke stažení:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ - PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA/BRATR

PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA/BRATR

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

Domov Duha, p.o., Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín jako správce osobních údajů (dále v textu "Správce") informuje uchazeče o zaměstnání o tom, že jeho osobní údaje budou správcem zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to za účelem vyhlášeného výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice.

Jméno a kontaktní údaje správce: Mgr. Dana Jančálková
Název Organizace: Domov Duha, příspěvková organizace; IČ: 48804886, se sídlem Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín
Jméno a příjmení pověřence: Ing. Petr Štětka, tel.: 734 647 701, e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
E-mail: reditel@domovduha.cz

Jméno a kontaktní údaje pověřence: Moore Advisory CZ s.r.o., adresa: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
Název Organizace: Moore Advisory CZ s.r.o.
Jméno a příjmení pověřence: Ing. Petr Štětka
Telefon: +420 734 647 701
E-mail:  petr.stetka@moore-czech.cz

Účel zpracování

Výběrová řízení na volné pracovní pozice (nábor a výběr zaměstnanců)

Právní základ zpracování

čl. 6 odst. 1 písm b) Nařízení - splnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení - oprávněný zájem (životopisy vybraných uchazečů v osobním spise)

Příjemci nebo kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

osobní údaje se nepředávají

Doba uložení 

po dobu výběrového řízení; pokud je následně uchazeč přijat do zaměstnání tak 1 rok 

Důvod poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je nutné pro zařazení do výběrového řízení na pracovní pozice. V případě odmítnutí nemůže Organizace zařadit uchazeče o zaměstnání do výběrového řízení a plnit zákonné povinnosti.

Právo na přístup k osobním údajům

Uchazeč o zaměstnání má právo požadovat přístup k osobním údajům, tzn. aby mu Organizace poskytla přístup k jeho osobním údajům, zpracovávaných ve smyslu tohoto dokumentu. Uchazeč o zaměstnání má právo požadovat informace o zpracovatelích, kteří zpracovávají údaje na pokyn Organizace.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se uchazeč o zaměstnání domnívá, že Organizace zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s informacemi uvedenými v tomto dokumentu, má právo požadovat ukončení takových zpracování. Uchazeč o zaměstnání má možnost požadovat opravu, v případě, že zpracovává Organizace údaje nepřesné.

Právo na výmaz osobních údajů

Uchazeč o zaměstnání je oprávněn požadovat výmaz jeho osobních údajů, pokud:
• osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování,
• uchazeč o zaměstnání podal námitku proti zpracování a neexistují žádné jiné právní důvody pro zpracování,
• údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti,
• údaje jsou zpracovávány protiprávně.

Právo na omezení zpracování

Uchazeč o zaměstnání má možnost požadovat omezení zpracování pokud:
• uchazeč o zaměstnání popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů. Organizace přerušuje zpracování těchto osobních údajů po dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti.,
• uchazeč o zaměstnání se domnívá, že zpracování je protiprávní. Uchazeč o zaměstnání nežádá jejich výmaz ale omezení zpracování.,
• Organizce osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale uchazeč o zaměstnání je požaduje pro určení, výkon a obhajobu právních nároků.

Právo na podání stížnosti

Pokud Organizace zpracovává osobní údaje v rozporu s Nařízením, nebo nevyhoví-li některému zvýše uvedených požadavků uchazeče o zaměstnání, je uchazeč o zaměstnání oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo nebýt předmětem automatizovaného zpracování

Organizace neprování zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání na základě automatizovaného zpracování, na základě jehož by přijímala rozhodnutí, která by na uchazeče o zaměstnání měla právní účinky.

Informace o způsobu uplatnění práv uchazeče o zaměstnání

Práva má možnost uchazeč o zaměstnání uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů nebo přímo v Organizaci:
• osobně na podatelně,
• elektronicky prostřednictvím datové schránky,
• e-mailem s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR.
Organizace poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů zdarma. Za zjevně nedůvodnou žádost bude požadována žádost, je-li danou osobou podána opakovaně. V takovém případě uloží za zpracování žádosti uchazeči o zaměstnání přiměřený poplatek nebo žádosti odmítne vyhovět.

Způsoby a formy zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím externího subjektu, který se nachází v postavení zpracovatele osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávané v elektornické i listinné podobě.

Prostředky zabezpečení osobních údajů

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Automatizované rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Informace o předání osobních údajů do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci

Organizace nepředává osobní údaje uchazečů o zaměstnání mimo EU ani žádné mezinárodní organizaci.

Více informací o zpracování osobních údajů, právech uchazeče o zaměstnání, jako subjektu údajů, jakož i kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete na webové stránce organizace (www.domovduha.cz, kde jsou uvedeny informace ke GDPR).

Důležité kontakty

Domov Duha
příspěvková organizace
Hřbitovní 1128/41
741 01 Nový Jičín

Telefon: +420 556 709 747,
+420 733 611 759
E-mail: reditel@domovduha.cz

Další kontakty